söndag 7 februari 2016

Myntfynd i Värmland - vikingatid och medeltid


Följande lista är hämtad från Kungliga Myntkabinettet.


ÖSTRA ÄMTERVIK


Tid: Vikingatid Fyndår: 1767 Fyndtyp: Depåfynd Antal: Okänt antal mynt Slutmynt: Okänt Fvndomständigheter "...sommaren 1767. En gesäll kom vandrande från Norge genom Fryks dalen och följde bönder på båt öfver Fryken till Carlstad. Dessa satte i land vid gården Bösseviken i Ö Emtervik och som gesällen sprang först ur båten kom han med fötterna i en penningehög till några marker. Alla penningarne voro af silfver, gamla, urmodiga och obekanta; men en, som jag bekom, var af kejsar Otto Magnus. Jag har fått löfte på så många, som bönderna deromkring kunde rädda till 10 å 12, men de öfriga skola hafva blifvit employerade (= använda) i en guldsmedsdegel i Carlstad. Som de flesta voro lika den jag fick och alla förmodligen tyska, så kan man lätteligen sluta, att så många aldrig kommit till Värmland om icke för jern eller malm" (Fernow). Beskrivning TYSKLAND: Otto den store (936-73) (mer än 1 ex). EJ NÄRMARE BESTÄMBARA: flertalet skall ha varit lika den som Fernow fick dvs. slagna för Otto den store. Referens: ATA; Liljegren 1830 s. 194 nr 194; Fernow 1898 s. 222; Nygren 1917 s. 54; Wideen 1955 s. 85, 232; Djurklou 1956 s. 43; Hatz 1974 s. 236 nr 413; notis i Karlstad Tidning 6 juni 1925.
STAVNÄS 131. OKÄND FYNDPLATS AM? Tid: Järnålder Fyndår: Före 1934 Fyndtyp: Depåfynd Antal: Okänt antal mynt Slutmynt: Okänt Fyndomständigheter och beskrivning ""21 romerska och grekiska bronsmynt, nästan utplånade i fråga om prägel", som uppges vara funna i Stavnäs och tillhört ett fynd av "flera 100 mynt, liggande i ett bronskärl"" (Brodin). I Cedergrens samling i Arvika museum uppges att delar av detta fynd förvaras. Referens: ATA; KMKtop.ark.; Brodin 1933
107.

  NEDRE ULLERUDS KYRKA 

KMK 3595/63 Tid: Medeltid, nyare tid Fyndår: 1949,1958 Fyndtyp: Hopat fynd Antal: 580 mynt 1 plåtmynt 2 räknepenningar Äldsta mynt: Sverige, Knut Eriksson (1167-96), Lödöse, penning LL XII:4 Fyndomständigheter I samband med restaureringsarbeten i kyrkan 1949 företogs en arkeologisk undersökning som avslöjade äldre föregångare till den nuvarande kyrkan. Man fann rester av kyrkbyggnader från sent 1100-tal och 1600-tal. Sommaren 1958 tog man upp ytterligare områden för kompletterande undersökningar. Utgrävningarna leddes av professor Helge Kjellin biträdd av Staffan Mörling, VM. Vid utgrävningarna gjorde man en mängd andra fynd såsom skelett, glasbitar och delar av psalmboksspännen. Sammanlagt framkom 261 medeltida och 317 nyare tidens mynt. Beskrivning Medeltid SVERIGE: Knut Eriksson (1167-96), Lödö- se, penning LL XII:4 (1 ex); ärkebiskopen i Uppsala ca (1190-1215), penning LL IB:2 (2 ex); Ca 1220-50, (Erik Eriksson ?), Götaland, penning LL XVI:1 (2 ex)*; Valdemar (1250-75), Svealand, penning LL IX:4 (1 ex), Götaland, penning LL XVILlb (2 ex), LL XVII:2 (1 ex), LL XVII:3 (1 ex), LL XVH:5c (1 ex), LL XVII:6a (1 ex), LL XVII:9 (1 ex); Magnus Ladulås (1275-90), Götaland, penning LL XVIIIGla (2 ex), LL XVIIIC:4a,b,d (3 ex), LL XVIIIC:6b (1 ex); Birger Magnusson (1290-1318), myntort ?, penning LL XXIIL1 (1 ex), LL XXIII:7a (1 ex), obol LL XXIII:8 (1 ex); Magnus Eriksson (1319-63), myntort ?, penning LL XXVLla (10 ex), LL XXVI:4 (12 ex), LL XXVL1-4 (1 ex), LL XXVI:- (6 ex), LL XXVII:5 (2 ex), LL XXVII:6b (1 ex), LL XXVII:7a (2 ex), LL XXVII:8b (1 ex), LL XXVILll (1 ex), LL XXVIL12 (1 ex), LL XXVII:13a (2 ex), LL XXVH.14 (1 ex), LL XXVII:2/8 (1 ex), LL XXVII:- (2 ex), Lödöse, penning LL XXVIH:la (8 ex), LL XXVIII:1 (1 ex), LL XXVTII:2a (2 ex), LL XXVIII:2c Nedre Ullerud forts. (2 ex), LL XXVIII:3b (1 ex), LL XXVIII:4a (1 ex), LL XXVIII:4c (1 ex), LL XXVIIL4- (lex), LL XXVIII:- (2 ex), myntort ?, penning LL XXIX:2 (1 ex), LL XXIX:5a (1 ex), LL XXIX:6a,c (2 ex), LL XXIX.7 (2 ex), LL XXIX:8 (2 ex), LL XXVIII/XXIX (1 ex); Slätringsbrakteater med E, H, L, S, myntort ?, penning LL XXX: Ib, 1360-tal/ BM1300-25 (2 ex), LLXXX:lc, 1360-tal/BM 1300-25 (2 ex), LL XXX:4-, 1360-tal/BM 1300-25 (1 ex), LL XXX:4a, 1360-tal/BM 1300-25 (4 ex)*, LL XXX:4b, 1360-tal/BM 1300-25 (2 ex), obol LL XXX:6a, 1360-tal/ BM 1300-25 (2 ex)*; Brakteater med krönt huvud och bokstav, myntort?, penning KrH Äla, 1300-25 (4 ex), KrH Älb, 1300-25 (1 ex), KrH ÄIc, 1300-25 (10 ex), KrH Äld, 1300-25 (3 ex), KrH ÄHa, 1363-70 (1 ex), KrH Älld, 1363-70 (3 ex)*, KrH Alle, 1363- 70 (2 ex), KrH Äc-e, 1363-70 (3 ex), KrH Ällf, 1363-80 (1 ex), KrH Ällh, 1370-80 (2 ex), KrH ÄHi, 1370-80 (3 ex)*, KrH Ä-, 1300-1380 (1 ex), myntort ?, penning KrH Yla, 1450-70 (1 ex), KrH Yld, 1430-50 (1 ex),KrH YHIb, 1450-70(1 ex),myntort?, penning KrA Äa, 1363-70 (1 ex), KrA Äb, 1363-80 (5 ex)*, KrA Ylla, 1430-70/senare (1 ex), myntort ?, penning KrS Äa, ca 1370- 80 (12 ex), KrS Äb, ca 1370-80 (3 ex), KrS Äc, ca 1370-80 (1 ex), KrSÄ-, ca 1370-80 (1 ex); SSÄ, Västerås, Vi örtug efter 1478 (1 ex). Plansch 2:3, 9-10, 12-13, 15. GOTLAND: myntort ?, penning LL XX:7, 1130-1220 (1 ex), Visby, örtug LL XXXV:1, 1340/50 - 1380/90 (1 ex), LL XXXV:4, ca 1420-1440/50 (2 ex). DANMARK: Erik Glipping (1259-86), Roskilde, penning (1 ex)*; Erik Men ved (1286- 1319), Slesvig, penning (1 ex); Kristoffer II (1319-1332), Lund, penning (2 ex); Magnus Eriksson Smek(1332-1360), Lund, penning (1 ex); Erik av Pommern, Nasstved/Lund, hulpenning ca 1400-20 (5 ex), Lund, sösling efter 1424 (1 ex); Kristian I (1448-81), Malmö, hvid (3 ex); Hans I (1481-1513), Malmö, hvid (2 ex); Kristian II (1513-23), Malmö, klipping (2 ex). •Plansch 3:4. SVERIGE/NORGE: myntort?, penning LL XXVL5/NM 45:1 före 1350 (9 ex). NORGE: Ca 1200-60, myntort ?, penning NM 22:12 (1 ex)*; Erik Magnusson (1280- 99), Tunsberg och Bergen, penning NM 28:1-3 (1 ex), V4 penning NM 29:3 efter 1285 (1 ex); hertig Håkon Magnusson, Oslo, V2 penning NM 32:2 efter 1285 (1 ex), Vi penning NM 32:3 efter 1285 (8 ex); Håkon V Magnusson (1299-1319), Bergen och Oslo, penning NM 41:2 (1 ex); Håkon VI Magnusson (1355- 80), myntort ?, penning NM 47:1 1360-talet(2 ex), NM 47:2 (1 ex), NM 47:2-3 (2 ex), penning NM 46:4 1350-1400 (4 ex)", penning NM 50 (1 ex); Olav IV Håkonsson (1380-87), myntort ?, penning NM 51 (3 ex)*; Hans (1483-1513), myntort ?, hvid NM Al (1 ex); ärkebiskop Erik Valkendorf (1510-22), Nidaros, penning NM 9 (1 ex). *Plansch 3:2, 7-8. TYSKLAND: Stralsund, brakteat 13-1400- tal(l ex); Mecklenburg, tjurhuvudbrakteat 1400-tal (11 ex); Hannover, brakteat 1403- 24(1 ex). EJ NÄRMARE BESTÄMBARA: brakteater, 12-1400-talet (16 ex); mynt, 12-1400-talet (5 ex). Nyare tid SVERIGE: J III, Stockholm, Vi öre 1580 (1 ex)*, 1 fyrk 1584 (1 ex); KIX, Stockholm, 1 öre 1611 (1 ex); Kristina, Stockholm, 1 öre 1635 (1 ex), Nyköping, Vi öre 1634 (7 ex), Nyköping och Säter, Vi öre 1635 (6 ex), 1636 (4 ex), 163- (2 ex), Säter, Vi öre 1637 (2 ex), 1638 (1 ex), 1641 (1 ex), Avesta, V* öre 1644 (2 ex)*, 1645 (1 ex), 1653 (1 ex), 1654 (2 ex), Nyköping/Säter/Avesta, VA öre 1633-54 (7 ex), Reval, 1 weissen/öre 1648 (1 ex), 1650, omgjort till hänge (1 ex); K X G, Stockholm, 1 öre 1659 (1 ex), Avesta, Vi öre 1656 (1 ex)*, 1657 (1 ex), 1658 (1 ex), 1654- 60 (1 ex); K XI, Stockholm, 4 öre 1670 (1 ex), 1678 (1 ex), 2 öre 1666 (1 ex), 1 öre 1665 (1 ex), 1668, varav ett omgjort till hänge (3 ex), 1666-69 (1 ex), 1670 (1 ex), 1672, varav ett omgjort till hänge (2 ex), 1673 (2 ex), 1682 (1 ex), 1683 (3 ex), 1684 (1 ex), 1691 (1 ex), 1695 (1 ex), 1696 (2 ex), Avesta, 1/6 öre sm 1666 (15 ex)*, 1667 (7 ex), 1668 (2 ex), 1669 (1 ex), 1670 (1 ex), 1671 (6 ex), 1672 (4 ex), 1673 (1 ex), 1674 (1 ex), 1675 (1 ex), 1676 (11 ex), 1677 (8 ex), 1680 (1 ex), 1682 (3 ex), 1683 (3 ex), 1686 (1 ex), 1666-86 (6 ex); K XII, Stockholm, 5 öre 1700 (1 ex), 1 öre 1714 (1 ex), Avesta, 1/6 öre sm 1707 (2 ex), 1708 (3 ex), 1718 (3 ex) Nedre Ullerud forts. Stockholm, 1 daler sm 1715, nödmynt (5 ex), 1716, nödmynt (2 ex)*, 1718, nödmynt (6 ex); U E, Avesta, Vi daler sm 1719, plåtmynt (1 ex), Stockholm, 1 öre km 1719 (38 ex)*, 1720 (21 ex), 1719-20 (5 ex); F 1,1 öre sm 1736 (1 ex), 1740 (1 ex), 1749 (1 ex), Stockholm, Vi öre sm 1720 (3 ex), 1 öre km 1720 (4 ex), 1721 (3 ex), 1724 (12 ex), 1725 (10 ex), 1726 (3 ex), 1724-26 (3 ex), 1750 (1 ex); A F, Avesta, 1 öre sm 1751 (2 ex); G III, Stockholm, 1/24 rdr 1779 (1 ex); G IV A, Stockholm, V* skilling 1802 (1 ex), 1805 (1 ex), Avesta, V* skilling 1802 (2 ex), 1805 (1 ex), 1806 (3 ex), 1807 (1 ex), 1808 (1 ex), 1/12 skilling 1802, varav en omgjord till hänge (2 ex), 1808 (2 ex), Vi sk. rgs årtal ?, myntpollett, omgjord till hänge (1 ex), 1801 (1 ex), VA sk. rgs årtal ? (1 ex); K XIV J, Avesta, XA skilling 1819 (1 ex), 1820 (1 ex), 1821 (2 ex), 1825, varav en omgjord till hänge (2 ex), 1827, varav en omgjord till hänge (4 ex), 1828 (1 ex), 1829 (2 ex), Stockholm, 1/3 sk. bo 1839 (1 ex), 1840 (1 ex), 1842 (1 ex), 1/6 sk. bo 1839 (2 ex), 1847 (1 ex); O I, 1/3 sk. bo 1849 (1 ex), 1850 (1 ex), 2 öre 1858 (2 ex), 1 öre 1858 (2 ex); O II, 2 öre 1875 (1 ex), 1 öre 1879 (1 ex), 1886 (1 ex); G V, 1 öre 1944 (1 ex). »Plansch 4:3, 7-8, 10; 5:2-3. Räknepenningar TYSKLAND: Niirnberg, räknepenning, Johann Konrad Höger 1705-43 (1 ex)*, Johann Jakob Dietzel 1711-48 (1 ex). »Plansch 6:9. Referens: ATA; VM inv.; KMK top.ark.; Vfon. 1950 s. 111; Kjellin 1959 s. 47; Jonsson 1977 s. 101; Malmer 1977 s. 146, 1980 s. 182; Golabiewski 1983 s. 118; Svensson 1987 s. 38; notiser i Karlstads Tidning 18 juni 1949, Nya WermlandsTidningen 18 juni, 27 aug. 1949, 4 juli 1958, Värmlands Folkblad 11 och 18 juli 1958. 108. ÖSTRA DEJE

BOTILSÄTER.  BOTILSÄTERS KYRKA

 KMK dnr 6812/64 Tid: Medeltid, nyare tid Fyndår: 1936 Fyndtyp: Hopat fynd Antal: 441 mynt 7 polletter, räknepenningar Äldsta mynt: Sverige, Knut Eriksson (1167-96), penning LL XIA: l a / Gotland, Visby, penning ca 1130/40-1210/20 Fyndomständigheter I samband med restaurering av kyrkgolvet, sommaren 1936, övervakade landsantikvarie Helge Kjellin schaktningsarbetena. Mynten påträffades när man sållade utschaktad jord. Dessa arbeten kontrollerades av kandidat Sven Paul Olsson, Kristinehamn och studerande Bo Sjöberg från Botilsäter. De instruerades att samla mynten per kvadratmeter-ruta för att kunna placera dem enligt den skiss, som gjordes efter en uppmätning av kyrkan. Vid arbetena fann man ett mansskelett i koret. Invid dess vänstra arm låg ett mynt. Vilket framgår ej. Vid grävningarna gjordes en stor mängd fynd, t. ex. bronsbeslag, bennålar samt söljor och spännen av järn. Man fann rester av en äldre medeltida kyrka. Sammanlagt påträffades 324 medeltida och 117 nyare tidens mynt. Beskrivning Medeltid SVERIGE: Knut Eriksson (1167-96), Lödö- se, penning LL XIA:la (1 ex)*, LL XILla (1 ex); Ca 1200-1225, Lödöse, penning LL XII:6d (1 ex); Erik Knutsson (1208-16), Götaland, penning LL XIII:1- (2 ex); Valdemar Birgersson (1250-75), Svealand, penning LL IX (1 ex)", Götaland, penning LL XII:lb (1 ex), LL XVII:1- (1 ex), LL XVII:3 (2 ex), LL XVIIA var (2 ex), LL XVII:4a (1 ex), LL XVII:4c (2 ex), LL XVII:5c (5 ex), LL XVII:5- (1 ex), LL XVII: 6b (2 ex), LL XVII:7 (1 ex), LL XVII:6-9 (1 ex), LL XVII:5-9 (4 ex); Birger Jarl (1250- 66), Götaland, penning LL XVIIIA var (2 ex)*; Ca 1250-75, Götaland, penning LL XVIIIB:2b (1 ex), LL XVIIIB: 1-2 (1 ex); Magnus Ladulås (1275-90), Götaland, penning LL XVIIIC:la (1 ex), LL XVIIIC: 4b (2 ex)*, LL XVIIIC:6b (1 ex); Birger Magnusson (1290-1318), myntort ?, penning LL XXIII:l(lex),LLXXIII:2(l ex),LLXXIII:5 (1 ex), halvpenning LL XXIII:8 (2 ex), LL XIII:9 (1 ex)*, LL XXIII: 10 (1 ex); Magnus Eriksson (1319-63), myntort ?, penning LL XXIV (1 ex), LL XXVLla var (1 ex), LL XXV:1- (1 ex), LL XXVL3- (1 ex), LL XXVL4 (6 ex), LL XXVI:8 (1 ex), LL XXVIL2 (2 ex), LLXXVII:6b (1 ex), LL XXVII:11 (2 ex), LL XXVIL14 (6 ex), LL XXVIIA (3 ex), LL XXVIII: la (10 ex), LL XXVHI:2a (4 ex)*, LL XXVIII:2c (1 ex), LL XXVIII:3a (2 ex), LL XXVIII:4b (1 ex), LL XXVIII:4 e (1 ex), LL XXVIII:4b-f (2 ex), LL XXVIIIB (2 ex), LL XXVIII:- (1 ex), LL XXLX:6a (2 ex), LL XXLX:6c (1 ex), LL XXIX:7 (1 ex), LL XXIX: 8 (1 ex), LL XXIX:- (2 ex); Slätringsbrakteater med E, H, L, S, myntort ?, penning, LLXXX1-, 1360-tal/BM 1300-25 (1 ex), LL XXX:3, 1360-tal/BM 1300-25 (1 ex), LL XXX:4a, 1360-tal/BM 1300-25 (1 ex), LL XXX:4b, 1360-tal/BM 1300-25 (1 ex), halvpenning LL XXX:6a, 1360-tal/BM 1300-25 (1 ex), LL XXX:7, 1360-tal/BM 1300-25 (1 ex)*; Brakteater med krönt huvud och bokstav, myntort ?, penning, LL XXXII: 1, 1360-63/BM KrH ÄIc, ca 1300-25 (2 ex), KrH Alle, ca 1365-80 (1 ex), KrH Ällh, ca 1365-80(1 ex), KrH YHa, ca 1430-50 (1 ex)*, KrH Ylle, 1410 - (2 ex), KrH YHIe, 1470- 1500 (4 ex), KrH YTV, 1470-1500 (1 ex), KrA A-, 1363-80 (1 ex), KrA YHa, 1430-70 (2 ex), KrS Äa, 1370-80 (5 ex); SSÄ (1470- 1503), Västerås, 1/2 örtug LL IIB:16i (1 ex); SSY (1512-20), Stockholm, 1/2 örtug LLVB:9a(lex)*. *Plansch 2:1, 4-8, 11, 14, 16-17. SVERIGE ELLERNORGE: Magnus Eriksson (1319-63), penning LL XXVI:5 (7 ex). Botilsäter forts. GOTLAND: Visby, penning LL XX:2, ca 1130/40-1210/20 (1 ex), LL XX:3 (1 ex), LL XXILlb, 1210/20-1260/70 (1 ex), gote LL XXXV:4, ca 1420-40/50 (2 ex), LL XXXV:5, ca 1436-49 (1 ex). GOTLAND UNDER DANMARK: Visby, hvid 1450-talet LL Al (1 ex)*. •Plansch 3:10. DANMARK: Erik Glipping (1259-86), Halland, penning (1 ex), Ribe, penning (1 ex); Erik Menved (1286-1319), Lund, penning (1 ex); Erik av Pommern, Naestved/Lund, hulpenning 1400-20 (8 ex), Naestved, lebarder efter 1424 (3 ex), Lund, lebard efter 1424 (1 ex), gros 1430-talet (1 ex); Kristoffer av Bayern (1440-48), Malmö, hvid (3 ex); Riksrådet (1448), Malmö, hvid (1 ex); Kristian I (1448-81), Malmö, hvid (7 ex); Hans (1481-1513), Malmö, hvid (2 ex); Kristian II, Malmö, klipping 1518-22 (1 ex). NORGE: Sverre Sigurdsson, myntort ?, penning före ca 1200 (2 ex); Ca 1200, myntort ?, penning Schive VIL75-103 (5 ex)*; Håkon Håkonsson (1217-63), myntort?, penning Schive VIII: 73(1 ex),NM22: 24 (2 ex), NM 20-22 (?) (2 ex); Ca 1200- 1260, myntort ?, NM 22:13 (?) (1 ex), NM 22:19 (2 ex)*; Erik Magnusson (1280-90), Oslo, kvartspenning ca 1280-85 NM 28:5 (1 ex), NM 28:4-5 (2 ex); myntort ?, halvpenning efter ca 1285 NM 29:2 (3 ex), kvartspenning NM 29:3 (9 ex); Hertig Håkon Magnusson (1280-99), Oslo, halvpenning efter ca 1285 NM 32:2 (2 ex), kvartspenning efter 1285 NM 32:3 (23 ex); Eirik Magnusson eller hertig Håkon Magnusson, kvartspenning (2 ex); Håkon V (1299-1319), Bergen och Oslo, penning NM 38:1 (1 ex), NM 40:1 (1 ex), NM 40:2 (4 ex), halvpenning NM 38:4 (1 ex); Magnus Eriksson (1319-63), myntort ?, penning 1320-30- talen NM 43:1-2 (2 ex), 1350-talet ? NM 46:4 (4 ex), 1360-talet NM 47:2-3 (4 ex); Olav IV (1380-87), myntort ?, penning NM 51(1 ex); ärkebiskop Gaute Ivarsson (1474- 1510), Nidaros, penning (1 ex)*; ärkebiskop Erik Valkendorf (1510-22), Nidaros, penning (1 ex)*. »Plansch 3:1, 3, 13-14. TYSKLAND: Stralsund, brakteat 1300-tal (1 ex)*; Dortmund, viertelstuber efter 1451 (1 ex); Mecklenburg, tjurhuvudbrakteat med slät ring 1400-talet (8 ex), med strålring 1400-talet (41 ex)*. •Plansch 3:5, 11. LIVLÄNDSKA ORDEN: Reval, schilling ca 1450-1500 (1 ex)*. »Plansch 3:12. EJ BESTÄMBARA: tvåsidig penning, möjl. LL XXVI ? (1 ex); tvåsidigt medeltidsmynt (3 ex); brakteat med slät ring (11 ex); brakteat med strålring (3 ex); brakteat (5 ex). Nyare tid SVERIGE: G I, Svartsjö, 4 penningar 1547 (1 ex); J III, Stockholm, 2 öre 1573 (1 ex), V2 öre 1578 (1 ex), 1 fyrk 1589 (2 ex); K K Stockholm, 1 öre 1609 (1 ex); GII A, Stockholm, !/2 öre 1615 (1 ex), Säter, 1 öre 1628 (1 ex); Kristina, Nyköping, Vt öre 1634 (4 ex), Säter/ Nyköping, Vt öre 1635 (1 ex), Säter, ¥i öre 1637 (3 ex), myntort ?, V4 öre 1634-44 (3 ex); K X G, Avesta, V4 öre 1659 (1 ex); K XI, Stockholm, 1 öre 1691 (1 ex), 1692 (1 ex), Avesta, 1/6 öre sm 1666 (4 ex), 1667 (2 ex), 1670 (1 ex), 1671 (2 ex), 1672 (1 ex), 1673 (1 ex), 1674 (1 ex), 1675 (1 ex), 1676 (2 ex), 1677 (2 ex), 167- (1 ex), 1682 (2 ex), 1683 (1 ex), 1686 (1 ex), 16 - (1 ex), Reval, 1 rundstuck/öre 1674 (1 ex); K XII, Stockholm, 5 öre sm 1693 (1 ex), 1 öre 1698 (1 ex), 1715 (1 ex), Avesta, 1/6 öre sm 1707 (1 ex), 1715 (2 ex), Stockholm, 1 daler sm 1718, nödmynt (3 ex); Ulrika Eleonora, Stockholm, 1 öre km 1719 (10 ex), 1720 (2 ex), 1719-20 (3 ex), 1719-20 (1 ex); F I, Stockholm, 1 öre 1722 (1 ex), Avesta, 2 öre sm 1748 (1 ex), 1750 (1 ex), Avesta, 1 öre sm 1749 (1 ex), Stockholm, Vt öre sm 1720 (1 ex), 1721 (1 ex), Stockholm, 1 öre km 1724 (5 ex)*, 1725 (3 ex), 1724-26 (4 ex); U E / F I, Stockholm, 1 öre km 17 - (2 ex); A F, Avesta, 1 öre sm 1769 (1 ex)*; G D7 A, Avesta, V4 skilling 1806 (2 ex), 1808 (1 ex), 1/12 skilling 1802 (3 ex), 1808 (1 ex)*, Avesta, V£ sk. rgs, myntpollett 1800 (2 ex), V* sk. rgs, myntpollett 1799 (2 ex)*, 1800 (2 ex); K XIV J, Avesta, lA skilling 1821 (lex), lÅ skilling 1820 (1 ex), 1825(1 ex), Botilsäter forts. 1827 (1 ex), 1829 (1 ex), Stockholm, 1/3 sk. bo 1837 (1 ex), 1/6 sk. bo 1835 (1 ex), 1838 (1 ex), 1843 (1 ex); 0 1,1 öre 1858 (1 ex), V2 öre 1858 (1 ex), 1/3 sk. bo 1850 (1 ex), 1/6 sk. bo 1849 (1 ex); O II, 2 öre 1874 (1 ex)*. »Plansch 5:4-8. DANMARK: Kristian VII, Köpenhamn och Altona, 2 skilling 1787 (1 ex)*. »Plansch 6:8. NORGE: Fredrik VI, Kongsberg, 2 skilling courant 1810 (1 ex), 1 skilling courant 1809 (1 ex); Oskar II, 1 öre 1877 (1 ex). Räknepenning TYSKLAND: Niirnberg, räknepenning (1 ex). Referens: ATA; KMK top.ark.; Vfon. 1937 s. 210; Hemmingsson 1973-74 s. 23,1975- 76 s. 168; Jonsson 1975-76 s. 97, 101; Malmer 1975-76 s. 97-101, 1980 s. 168; Golabiewski 1983 s. 119; notiser i Göteborgsposten 5 februari 1937, Karlstad Tidning 8 feb. 1937, Nya Wermlands Tidningen 30 januari 1937, Säffle Tidning 13 juli 1967, Västra Värmland 23,25 juli 1937. 9. REMMENE Torpet Bäcken SHM/KMK 1691 Tid: Nyare tid Fyndår: 1851 ? Fyndtyp: Ensamfunnet Antal: 1 mynt Fyndomständigheter Myntet hittades "Wid gräfning i en Potatishage..." (SHM/KMK inv.) av torparen Nils Olsson. Myntet löstes in 1851 för 4 rdr 3 sk.bo. Beskrivning SVERIGE: J III, Stockholm, 6 mark 1590, guld. Referens: ATA; SHM/KMK inv.; K

ESKILSÄTER LURÖ KYRKORUIN

 fornl.21 KMK dnr 273/91 Tid: Medeltid Fyndår: 1989 Fyndtyp: Ensamfunnet Antal: 1 mynt Fyndomständigheter Arkeologisk undersökning av klosterkyrkan under ledning av Ragnar Sigsjö vid Skaraborgs länsmuseum. Myntet påträffades i absiden innanför koret. Ännu ej fyndfördelat. Beskrivning NORGE: Sverre Sigurdsson (1177-1202), myntort ?, penning, Schive VII:76. Referens: Notiser i Dagens Nyheter 22 augusti 1989, Nya Lidköpings Tidning 17 juli 1989, Skövde Nyheter 18 juli 1989, Säffletidningen 22 maj 1990, KMKtop. ark. 26. MUNKKÄLLAN fornl. 19 Lurö Ej inlöst Tid: Nyare tid Fyndår: 1963 Fyndtyp: Ensamfunnet Antal: 1 mynt Fyndomständigheter Myntet påträffades i samband med fornminnesinventeringen sommaren 1963. Offerkällan utgörs av en naturlig vattensamling i en "grottliknande" naturformation. Inventeraren berättar att "Vid undersökning av vattensamlingens botten anträffades bland skärvig småsten ett mynt, 2 öre, präglingsår 1932. Myntet lades tillbaka i källan." (RAÄ Fornl.reg.). Fernow berättar att källan "...var en verklig inkomst för klosterfolket; ty då sjöfarande ville hafva vind skulle de alltid krypa derigenom och offra, hvilken vidskepelse länge varit till, sedan ingen munk var qvar." Beskrivning SVERIGE: G V, 2 öre 1932. Referens: RAA foml.reg.; F 43 B EDSHOLM SLOTTSRUIN 

Gamla slottsbron 1:10 KMK dnr 479/91 Tid: Medeltid Fyndår: 1991? Fyndtyp: Ensamfunnet Antal: 1 mynt Fyndomständigheter Myntet påträffades vid en arkeologisk undersökning utförd av Per-Olof Millberg, VM. Beskrivnine TYSKLAND: Mecklenburg, Wismar, witten 1379-1381 (preliminär bestämning). Referens: KMK top.ark. 44. FLOKERUDSTORP VM 1500:1 Tid: Vikingatid Fyndår: Före ca 1880-talet Fyndtyp: Gravfynd ? Antal: 3 mynt ? Fyndomständigheter I Ernst Nygrens anteckningar berättas att "Det är funnet i Flokerudstorp i Grums församling, på ett ställe, som syntes ha varit bebygt för länge sedan." En annan anteckning, återgivande en äldre not nedskriven innan 1917, berättar "Birkamyntet vid Flokerudstorp. Flod nu 48 år. Vid omkr. 10 års ålder vid grävning efter mask under en ganska stor sten. Ung. som vid Slottsbrokullen; kalk och tegelstenbitar. Under en sten. En klump, som var omgiven av björk näver. I denna 3 mynt och 2 å 3 röda stenar ung. som rönnbär. De 2 trol. kufiska." (Nygren, manuskript i ATA) Om mynten skall vara hittade under 1700- talet som tidigare uppgivits för "Birkamyntet" så måste Flods berättelse om fyndtillfället tillskrivas 1800-talets tidigare hälft. Ett mynt är "...inköpt för 25 kronor av skräddaren Karl Flod i Karlstad." (Nygren, manuskript i ATA) Beskrivning KALIFATET: (2 ex). DANMARK: Hedeby, ca 825, Malmer CE11/ Båt:AI (1 ex)*. *Plansch 1:7. Referens: ATA; VM in v.; Bergqvist 1905 s. 5; Hildebrandsson & Samuelsson 1917 s. 167; Nygren 1917 s. 55; Bromander 1919 s. 58; Kjellin 1939-40 s. 169; Furuskog 1941 s. 97; Wideen 1957 s. 24, 1958 s. 81; Malmer 1966 s. 280 nr 98; Jonsson, manuskript 1991 nr 1705.0; Hallström, Handskrift 7:4 i Forskn. arkivet, Umeå; Nygren, manuskript i ATA. 45. GRUMS KYRKA VM Tid: Nyare tid Fyndår: 1938 Fyndtyp: Hopat fynd Antal: 2 mynt Äldsta mynt: Sverige, K XI, Avesta, 1/6 öre sm 1666-86 Fvndomständigheter Mynten kom fram vid grävningar för värmeledningar i koret. Grävningarna skedde under besiktning av landsantikvarie Helge Kjellin. Beskrivning SVERIGE: KXI, Avesta, 1/6 öre sm 1666-86 (1 ex). Grums forts. NORGE: Fredrik VI, Kongsberg, 2 skilling 1811 (1 ex). Referens: Rapport dnr 4602/38 i ATA.
HAMMARÖ 53. HAMMARÖ KYRKA VM 12 096,13658-82,13689,13 696-748 Tid: Medeltid, nyare tid Fyndår: 1934 Fyndtyp: Hopat fynd Antal: 85 mynt Äldsta mynt: Norge, Sverre Sigurdsson (1177-1202), halvpenning, före ca 1200 Fyndomständigheter Mynten kom fram genom sållning av jord vid provundersökningar i samband med restaurering av Hammarö kyrka. Dessa arbeten leddes av landsantikvarie Helge Kjellin och en av honom utsedd kontrollant. Beskrivning De med # markerade mynten har bestämts utifrån Helge Kjellins kvarlämnade anteckningar i VA. Mynten finns där beskrivna i text och ibland avkalkerade. Medeltid SVERIGE: Valdemar (1250-75), Götaland, penning LL XVH:5 (?) (1 ex), LL XVIL6 (1 ex); Magnus Eriksson (1319-63), myntort ?, penning LL XXVI/LL XXVII (1 ex), LL XXVIL14 1340-50-tal (# 1 ex), LLXXVII:1- 141340-50-tal (1 ex), LLXXVULl (?) 1354- 63 (1 ex); Slätringsbrakteater med E, H, L, S, myntort ?, penning LL XXX:2,1360-tal / BM 1300-25 (1 ex), LL XXX:4a, 1360-tal / BM 1300-25 (1 ex); Brakteater med krönt huvud och bokstav, myntort ?, penning LL XXXH:1, 1360-63 / BM KrH ÄIc, 1300-25 (1 ex), KrH ÄIIc, 1363-70 (1 ex), KrH ÄHd, 1363-70 (1 ex), KrH Alle, 1363-70 (1 ex), KrH Ylb, 1450-70 (1 ex), KrH - (# 2 ex), KrS A, 1370-80 (1 ex), KrS Äa, 1370-80 (1 ex), KrS Äa, 1370-80 (# 1 ex). DANMARK: Erik av Pommern, Naestved/ Lund, hulpenning 1400-20 (4 ex)*, Naestved, halvpenning 1400-20 (1 ex), Nasstved/ Lund, lebard efter 1424 (1 ex), Lund, sterling 1405-20 (1 ex); Kristian I (1448-81), Malmö, hvid (1 ex), Malmö, hvid (# 1 ex). »Plansch 3:9. SVERIGE ELLER NORGE: Magnus Eriksson, myntort ?, penning LL XXIX:6 ca 1360 (1 ex), LL XXIX ca 1360 (# 1 ex). NORGE: Sverre Sigurdsson (1177-1202), myntort ?, halvpenning före ca 1200 (1 ex); Magnus Eriksson, myntort ?, penning NM 46:4 1350-t (# 1 ex); Hans (1483-1513), Oslo, hvid d ex). TYSKLAND: Mecklenburg, tjurhuvudbrakteat 1400-tal (17 ex). SKANDINAVIEN: brakteater 12- och 1300- talen (4 ex). SVERIGE / DANMARK / NORGE/ TYSKLAND: Götaland, penning LL XVIII, ca 1250-90 eMer EHLS-gr, 1300-25/LLXXX, 1360-tal (# 1 ex); penning LL XVII:A, ca 1250-70 eller KrH, 13-1400-tal (# 1 ex); penning LL XVII:6-9, ca 1250-70 eller TY., Mecklenburg, tjurhuvudbrakteat 1400-tal (# 1 ex); DA., Naestved, halvpenning 1400- 20 eller TY., Mecklenburg, tjurhuvudbrakteat 1400-tal (# 1 ex); NO. Olof TV Håkansson, 1380-87 NM 51 eller TY., Mecklenburg, tjurhuvudbrakteat 1400-tal (# 1 ex). EJ BESTÄMBARA: brakteater (4 ex), brakteat (# 1 ex). Nyare tid SVERIGE: Sigismund, Stockholm, 1 fyrk 1593-98 (# 1 ex); hertig Johan av Östergötland (1606-18), Vadstena och Söderköping, 1 öre (1 ex); Kristina, Säter, Vi öre 1641 (# 1 ex) Nyköping/Säter/Avesta, V* öre 1633- 54 (1 ex), Reval, 1 rundstiick/öre 1651 (1 ex); K XI, Avesta, 1/6 öre sm 1667 (1 ex), 1671 (1 ex), 1676 (1 ex); K XII, Stockholm, 1 öre 1698 (# 1 ex), Avesta, 1/6 öre sm 1718 (# 1 ex); U E, Stockholm, 1 öre km 1720 (1 ex), 1720 (# 2 ex); F I, Husa, 1 öre sm 1725 (1 ex), 1731 (1 ex), Stockholm, 1 öre km 1720 (1 ex), 1724 (1 ex), 1 öre km 172- ? (1 ex); G III, Stockholm, 1/24 rdr 1779 (1 ex); GIVA , Stockholm, 1/12 skilling 1802 (1 ex); K XTV J, Stockholm, 1/6 sk.bo 1839 (1 ex); O 1,1 öre 1858 (1 ex). Referens: ATA; VM inv.; KMK top.ark.; Vfon. 1935 s. 149; Kjellin 1957 s. 345; Malmer 1980 s. 175; Rapport dnr 1499/36 i ATA; notiser i Nya Wermlands Tidningen 26 juni, 6 juli 1934, Karlstads Tidningen 26 juni 1934. Hammarö forts. 54.

 HAMMARÖ KYRKOGÅRD

 Ej inlösta Tid: Nyare tid Fyndår: ca 1947 Fyndtyp: Depåfynd ? Antal: 2 mynt Slutmynt: Sverige, G IV A, Stockholm, 1/4 skilling 1808 Fvndomständigheter Mynten hittades av kyrkovaktmästare Werner Klintefors som visade upp dem för Helge Kjellin 1957. Han berättade att han hittat mynten för ca 10 år sedan i jorden mellan sakristian och klockstapeln i huvudet av en refflad kritpipa. Kjellin håller det för troligt att mynten följt med tidigare utschaktad jord från sakristian vid restaureringsarbetena 1936. Beskrivning SVERIGE: K XII, Stockholm, 1 daler sm 1715, nödmynt (1 ex); GIV A, Stockholm, V* skilling 1808 (1 ex). Referens: Kjellins kvarlämnade papper, mapp nr 147 i VA. 55. HAMMARÖ KYRKOGÅRD VM 13 760 Tid: Nyare tid Fyndår: 1934 Fyndtyp: Ensamfunnet Antal: 1 mynt Fvndomständigheter Myntet hittades i en tobaksask vid grävning på kyrkogården av kyrkvaktmästaren. Beskrivning SVERIGE: K XIII, Stockholm, 1/24 rdr 1814. Referens: VM inv.; Kjellins kvarlämnade papper, mapp nr 147 i VA. 56. JONSBOL 1:9 Enskild samling Tid: Medeltid Fyndår: Okänt Fyndtyp: Ensamfunnet Antal: 1 medaljong Fyndomständigheter Medaljongen hittades av Birgit Nordströms far eller farbror inom fastigheten Jonsbol 1:9. Beskrivning Pilgrimsmedaljong med Kristusgestalt från 1200-talets mitt. Referens: Andersson 1980 s. 34, 70; Brev från Roy Olsson, Hammarö hembygdsförening 1990, KMK 57. SKOGHALL Lunserud soldattorp Ej inlöst Tid: Nyare tid Fyndår: Okänt Fyndtyp: Okänd Antal: Okänt antal mynt Fyndomständigheter Roy Olsson, vice ordföranden i Hammarö hembygdsförening, har hört berättas att man hittat mynt från 1700-talet på den plats där soldattorpet tidigare låg. Beskrivning Mynt från 1700-talet. Referens: Brev från Roy Olsson, Hammarö hembygdsförening 1990, KMK

ÖSTRA FÅGELVIK 176. BJÖRKENÄS 


fornl. 82 SHM/KMK 1993 Tid: Medeltid Fyndår: 1853 Fyndtyp: Depåfynd Antal: 46 mynt Slutmynt: Sverige, Knut Eriksson (1167-96), penning LL I:A 7d/9a - h/10 (?) Fyndomständigheter "Arbetskarlen Josef Jansson i Björkenäs, Fogelviks Socken af Wäse Härad, har vid bergsprängning i Skogsmarken till berörde hemman, under sönderskjutandet af en der befintlig större sten funnit åt-skilligt silfver, bestående dels i tunnt mynt eller bracteater vägande, enligt betyg af en härvarande Guldsmed 14 lod..." (SHM/KMK inv.) Fyndet innehöll förutom mynt ett litet kors, bitar av ett bröstsmycke och bitar av silvertackor. Fyndet löstes in med 20 riksdaler, 29 skilling och 4 rundstycken banco. Beskrivning Medeltid SVERIGE: Knut Eriksson (1167-96), penning LL I:A 7d/9a - b/10 (1 ex). TYSKLAND: Munster, biskop Burchard 1098-1118(1 ex). I övrigt innehöll fyndet "Brakteater fr. 12t årh. därav 3 fragm." (6 ex); 2 sidiga mynt, därav 6 fragm, fl. af kejsar Fredrik I, Kon. Henrik II av England och Erkeb. Hitolf av Köln." (38 ex) (SHM/KMK inv.) Flera av mynten hör alltså till: TYSKLAND: ärkebiskop Hildolf (1076-79), kejsar Fredrik I (1152-90). ENGLAND: Henrik II (1154-89). Referens: ATA; SHM/KMK inv.; KMK top. ark.; RAÄ Fornl.reg.; Rydh 1925 s. 5; Sjögren 1933 s. 494; Hatz 1974 s. 236; Jonsson 1984 s. 130; Nygren, manuskript i ATA. Östra Fågelvik forts. 177. ÖSTRA FÅGELVIKS KYRKORUIN fornl. 8 VM Tid: Medeltid, nyare tid Fyndår: 1970,1971 Fyndtyp: Hopat fynd Antal: 5 mynt Äldsta mynt: Sverige, Erik Knutsson (1208-16), penning LLXIILla Fyndomständigheter Mynten kom fram vid en arkeologisk undersökning av kyrkoruinen. Utgrävningen skedde under ledning av antikvarie Håkan Eles, Värmlands museum. Beskrivning Medeltid SVERIGE: Erik Knutsson (1208-16), penning LL XIII:la (1 ex)*; penning LL XXXIII:2a, ca 1364-1450 / BM KrS.Äb, 1370-talet (1 ex). »Plansch 2:2. Nyare tid SVERIGE: Kristina, Säter/Nyköping, V* öre 1635 ? (1 ex); Säter, V4 öre 1641 (1 ex); KXI, Avesta, 1/6 öre sm 1669 (1 ex). Referens: VM inv.; KMK top.ark; RAA fornl.reg.; Eles 1972-73 s. 15; Vfon. 1973 s. 167; NNÅ 1973-74 s. 180; Malmer 1980 s. 202; Rapport dnr 6884/71 i ATA; Värmland vår hembygd s. 206; notis i Värmlands Folkblad 21 augusti 1972.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar